Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op donderdag 19 april 2018 is het Privacy Statement van Assurantiebedrijf Zwanenburg aangepast. Via deze link kunt u lezen hoe verantwoordelijk wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies

wordt aan gewerkt.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Assurantiebedrijf Zwanenburg uitdrukkelijk afgewezen. Assurantiebedrijf Zwanenburg biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Assurantiebedrijf Zwanenburg streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Assurantiebedrijf Zwanenburg wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Assurantiebedrijf Zwanenburg aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Assurantiebedrijf Zwanenburg alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Assurantiebedrijf Zwanenburg worden gewijzigd.

Eventueel op deze site verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met Assurantiebedrijf Zwanenburg dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Assurantiebedrijf Zwanenburg dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Assurantiebedrijf Zwanenburg onderhouden en Assurantiebedrijf Zwanenburg heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Assurantiebedrijf Zwanenburg geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Auteursrecht

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)-namen, logo’s, woord en beeldmerken zijn eigendom van Assurantiebedrijf Zwanenburg dan wel andere partijen. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Assurantiebedrijf Zwanenburg.

Virussen

Assurantiebedrijf Zwanenburg garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.